ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσιοθεραπεία. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην αποκατάσταση των ασθενών. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσικοθεραπεία (βρείτε εδώ τα: ΦΕΚ 2993 ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΦΕΚ 4461 Τροποποίηση ΔΠΜΣ, ΦΕΚ 3885 Τροποποίηση ΙΙ ΔΠΜΣ) και (ΦΕΚ 5856 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΜΣ)

Διεύθυνση: Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”,   Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Λογοθεραπείας, Γραμματεία ΔΠΜΣ “Επιστήμες Αποκατάστασης”, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο-Πάτρα, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610-962802

Διευθυντής:  Dr. Παναγιώτης Κιέκκας, Καθηγητής Νοσηλευτικής

Γραμματεία: Μαυροειδής Βασίλειος, email: rehslt@upatras.gr